Algemene voorwaarden


1. Algemene Voorwaarden De Jong totaalservice

Dit zijn de algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden van De Jong totaal
service (‘De Jong totaalservice’). Voorzover en indien deze Voorwaarden in strijd
komen met bijzondere voorwaarden of overeenkomsten van De Jong totaal
service, prevaleren die bijzondere voorwaarden of overeenkomsten.
Artikel 1 - Algemeen
1. Deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen De Jong totaalservice en een wederpartij (‘Wederpartij’) waarop De Jong
totaalservice deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met De Jong totaalservice, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle
aanbiedingen of overeenkomsten waarbij De Jong totaalservice optreedt als
afnemer van producten of diensten.
3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop leverings- of andere voorwaarden
van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze
Voorwaarden volledig van toepassing. De Jong totaalservice en Wederpartij
zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal
worden genomen.
6. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen De Jong totaalservice en Wederpartij, wordt de
Wederpartij geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid
van deze Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
7. De rechten en verplichtingen van Wederpartij uit een overeenkomst zijn
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Jong totaalservice niet
overdraagbaar.
Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn
voor aanvaarding is genoemd.
- 2 -
2. De door De Jong totaalservice gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De Jong totaalservice is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders
overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten,
waaronder verzend- en administratie- en handlingkosten.
4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, ook
indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is De Jong totaalservice daaraan
niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Jong totaal service zich hiermee
schriftelijk akkoord heeft verklaard.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Jong totaalservice niet tot het
verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
of vervolgorders.
7. De Jong totaalservice kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden
indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de
aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Artikel 3 - Inkoopovereenkomsten
1. Een overeenkomst tot aanschaf van producten of levering van diensten komt
slechts tot stand als deze door De Jong totaalservice schriftelijk bevestigd is.
Mondeling gesloten overeenkomsten worden opgeschort tot het moment dat De
Jong totaalservice die overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden bestelde producten
altijd franco en inclusief alle rechten afgeleverd op het door De Jong totaal
service opgegeven of tussen partijen overeengekomen afleveradres op de door
De Jong totaalservice aangegeven data en tijdstippen. Alle door een
Wederpartij(-leverancier) van De Jong totaalservice genoemde prijzen zijn altijd
vaste prijzen exclusief BTW.
3. De Wederpartij(-leverancier) van De Jong totaalservice garandeert dat de door
hem gehanteerde prijzen voor De Jong totaalservice niet afwijken of althans
minder gunstig zijn dan de prijzen die voor overige afnemers van deze
leverancier worden gehanteerd.
4. Betaling voor aan De Jong totaalservice geleverde producten of diensten
geschiedt binnen 60 dagen na ontvangst van de betreffende factuur.
5. Iedere levering van producten dient vergezeld te gaan van een specificatie
met tenminste de van De Jong totaalservice afkomstige bestel- en of andere
gegevens.
6. Leveringsaantallen en leveringsdata zijn altijd vaste termijnen en De Jong
totaalservice is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden of een bestelling te
- 3 -
annuleren als niet voldaan is of kan worden aan de opgegeven
leveringsaantallen en termijnen. Een en ander geldt ook voor eventueel te vroeg
verzonden producten.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen draagt de Wederpartij(-
leverancier) van De Jong totaalservice het risico van verlies, beschadiging en/of
diefstal van producten tot het moment dat deze producten aan De Jong totaal
service afgeleverd zijn.
8. De Jong totaalservice heeft het recht om bij geconstateerde gebreken of
onvolkomenheden aan de producten deze producten, onverminderd De Jong
totaalservice’s overige aanspraken en rechten, op kosten van Wederpartij(-
leverancier) te retourneren tegen terugbetaling van de oorspronkelijke
aanschafprijs, de producten op kosten van Wederpartij(-leverancier) aan te
passen zodat zij geen gebreken meer vertonen of de producten te behouden
tegen een redelijke vermindering van de oorspronkelijke aanschafprijs.
9. De Wederpartij(-leverancier) van De Jong totaalservice garandeert dat hij voor
een periode van 1 jaar na de eerste bestelling of inkoop van De Jong totaal
service over voldoende reserveonderdelen van de geleverde producten beschikt
om eventueel herstel en onderhoud te kunnen uitvoeren.
10. De Wederpartij(-leverancier) van De Jong totaalservice garandeert dat de
door hem geleverde producten geen inbreuk maken op rechten van derden en
dat deze producten vrij en onbezwaard door De Jong totaalservice gebruikt
kunnen worden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening alsmede dat
deze producten zonder inbreuk op rechten van derden kunnen worden
doorverkocht.
11. Alle geleverde producten worden door Wederpartij(-leverancier) voor een
periode van 6 maanden na aanschaf op goede werking en functionaliteit
gegarandeerd, dit behoudens eventueel schriftelijk anders overeengekomen
garantietermijnen.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen alle rechten
van intellectuele en of industriële eigendom in de door Wederpartij(-leverancier)
geleverde producten of diensten berusten bij De Jong totaalservice. Voorzover
en indien noodzakelijk zal Wederpartij(-leverancier) van De Jong totaalservice
alle voor overdracht van die rechten noodzakelijke medewerking verlenen.
Artikel 4 - Betaling
1.Alle betalingen aan De Jong totaalservice dienen te geschieden voor afgaande
aan aflevering, op een door De Jong totaalservice aan te geven wijze, in de
valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij is niet bevoegd enige
(beweerdelijke) tegenvordering op De Jong totaalservice te verrekenen met de
verzonden facturen.
2. Bij overeenkomsten met een belang van meer dan Euro 2.000, - heeft De
Jong totaalservice het recht betaling vooraf van 60 % van de totaal te verzenden
factuur betaald te krijgen, alvorens de producten worden afgeleverd. De overige
40 % wordt betaald bij aflevering van de producten.
- 4 -
3. De Jong totaalservice is gerechtigd elk jaar, ook voor lopende
overeenkomsten, op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de
algemene CBS loonindex.
Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door De Jong totaalservice geleverde zaken, daaronder eventueel mede
begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)
bestanden, enz., blijven eigendom van De Jong totaalservice evenals door
Wederpartij in opdracht en onder betaling daarvan door De Jong totaalservice,
verrichtte onderzoeks-, ontwikkelingswerkzaamheden.
2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij
verplicht De Jong totaalservice daarvan zo snel mogelijk in kennis te stellen.
4. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven.
5. Voor het geval De Jong totaalservice haar door eigendomsvoorbehoud
verkregen eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan De Jong totaalservice
of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van De Jong totaalservice zich bevinden alsmede toestemming
die zaken terug te nemen.
Artikel 6 - Incassokosten
1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van Wederpartij. In ieder geval is Wederpartij in het
geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten
worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien De Jong totaalservice hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
Artikel 7 - Onderzoek, reclames, klachten
1. Klachten over de geleverde producten, dienen door de Wederpartij binnen 8
dagen na ontdekking, of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te
worden gemeld aan De Jong totaalservice. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De
Jong totaalservice in staat is adequaat te reageren.
- 5 -
2. Indien een klacht gegrond is, zal De Jong totaalservice de producten alsnog
leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien de levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Jong
totaalservice slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
Artikel 8 - Opschorting en ontbinding
1. De Jong totaalservice is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:
- Wederpartij de verplichtingen uit een overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van een overeenkomst De Jong totaalservice ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- Wederpartij bij het sluiten van een overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is De Jong totaalservice bevoegd een overeenkomst te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. De Jong totaalservice en Wederpartij hebben steeds het recht de een gesloten
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden indien:
- de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of
staat van faillissement wordt verklaard;
- de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en
dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft
verholpen.
4. In alle gevallen behoudt De Jong totaalservice het recht schade te vorderen
voor door haar geleden schade.
Artikel 9 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien De Jong totaalservice aan Wederpartij bij de uitvoering van een
overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Wederpartij gehouden het
geleverde op verzoek van De Jong totaalservice binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten
voor zijn rekening.
2. Indien Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning,
alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft De Jong
- 6 -
totaalservice het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder
de kosten van vervanging, op Wederpartij te verhalen.
Artikel 10 - Garantie
1. Bij levering garandeert De Jong totaalservice dit product voor een periode van
6 maanden en zal functioneren overeenkomstig de bij dit product geleverde
specificaties, handleidingen en documentatie. Verwezen wordt hiermede tevens
naar de meegeleverde garantievoorwaarden.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Indien De Jong totaalservice aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan
ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op De Jong totaalservice geen
enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een
actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Jong
totaalservice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan
De Jong totaalservice toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
3. De Jong totaalservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie alsmede de
meegeleverde software en de daaruit voortkomende eventuele (in)directe
schade.
4. De aansprakelijkheid van De Jong totaalservice wegens toerekenbare
tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien
Wederpartij De Jong totaalservice onverwijld en deugdelijke schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de
tekortkoming, en De Jong totaalservice ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat De Jong totaalservice in staat is daarop adequaat te reageren.
Artikel 12 - Vrijwaringen
1. De Wederpartij vrijwaart De Jong totaalservice voor aanspraken van derden
met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij
verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een overeenkomst
worden gebruikt c.q door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
- 7 -
2. Wederpartij vrijwaart De Jong totaalservice ook voor overige eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar is.
3. Indien Wederpartij aan De Jong totaalservice informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Wederpartij dat deze
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en
defecten.
Artikel 13 - Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van een
overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze aan
Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.
Artikel 14 - Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Jong totaalservice geen invloed
kan uitoefenen, doch waardoor De Jong totaalservice niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Jong totaal
service en/of haar toeleveranciers, worden daaronder begrepen, alsmede
storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur alsmede
schaarste of voorraadtekorten.
3. De Jong totaalservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De
Jong totaal service haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover en indien De Jong totaalservice ten tijde van het intreden van
overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Jong totaalservice
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als
ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 15 - Geheimhouding
- 8 -
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De
Jong totaal service gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Jong totaal
service zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Jong
totaalservice niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een
overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of
stukken zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software,
alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij De Jong
totaalservice of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Alle door De Jong totaalservice verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend
bestemd om door Wederpartij te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze
hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van De Jong totaalservice worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
3. De Jong totaalservice behoudt het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
4.Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriële
eigendom uit of van producten of stukken, zoals rapporten, adviezen,
overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede
voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 17 - Monsters en modellen
1. Is aan de Wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt
het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
Artikel 18 - Niet-overname personeel
1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede één
jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk
- 9 -
overleg ter zake heeft plaatsgehad met De Jong totaalservice, medewerkers van
De Jong totaalservice of van ondernemingen waarop De Jong totaalservice ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn
(geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, op straffe van een boete
van 10.000 Euro en 2500 Euro per dag dat de overtreding voortduurt.
Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht
1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten en/of
middels inschakeling van een mediator.
2. Op elke overeenkomst tussen De Jong totaalservice en de Wederpartij is
Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen
De Jong totaalservice en Wederpartij.
Artikel 20 - Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden / deponering
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Hoofddorp. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
2. Indien Wederpartij een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan
hij/zij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een
overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden.
3. De wijzigingen worden uiterlijk 2 maanden voordat zij van kracht worden,
opnieuw gedeponeerd bij de K.V.K. te Hoofddorp.

De Jong totaalservice

Vragen?